O projekcie

Naszym celem jest zbadanie kapitału intelektualnego województwa lubelskiego i stworzenie podstaw do podjęcia kluczowych decyzji dotyczących regionu i jego mieszkańców.
Ukryty potencjał
„Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013” jest projektem, którego nadrzędną rolą jest odnalezienie cech charakteryzujących nasz region.
Świadomość posiadanych zalet i wad pozwoli na wsparcie lokalnych obszarów wzrostu ekonomicznego i kulturowego.
W przyszłości mogą się one stać głównym źródłem przewagi konkurencyjnej regionu.

Lubelskie pod lupą
Wyniki badań i wnioski dotyczące kapitału intelektualnego Lubelszczyzny dostarczą wiedzy o regionie. Badaniem zostały objęte reprezentatywne zbiorowości mieszkańców województwa lubelskiego, przedsiębiorców, studentów, maturzystów, a także jednostki B+R i jednostki samorządu terytorialnego.

Cele Projektu
Ty także jesteś współtwórcą wiedzy i kreatorem zmian w regionie!

Weź udział w konsultacjach realizowanych w ramach Projektu KIL!

Zapraszamy do dialogu!
Wspólnie wypracujemy propozycje rozwiązań dla władz regionu służące poprawie konkurencyjności naszej Lubelszczyzny.